10 peth rydych angen ei wybod wrth gynllunio am ymddeoliad

Faint fydd gennych i fyw arno pan fyddwch yn ymddeol? Ydych chi wedi rhoi’r darpariaethau cywir mewn lle? A wnewch chi gael yr ymddeoliad rydych ei eisiau? Mae digon i feddwl amdano wrth gynllunio ar gyfer bywyd yn nes ymlaen, felly rydym wedi llunio’r 10 peth gorau rydych angen eu gwybod.

——

1. Gan fod gennyf fy Mhensiwn y Wladwriaeth, a fyddaf angen cynilo?

Yn ôl ffigyrau 2021/22 mae Pensiwn y Wladwriaeth llawn yn £9,350 y flwyddyn.

Mae’n seiliedig ar eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol drwy gydol eich oes, felly gall eich un chi fod yn uwch neu’n is na hyn. Gallwch Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein i gael gwybod beth y gallech ei gael, a phryd y gallech ei gael, neu gael gwybod mwy am gyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn sylfaen dda, ond i lawer o bobl sy’n dibynnu ar hyn gallai olygu gostyngiad mewn incwm ar ôl ymddeol. Mae cynilo i mewn i bensiwn gweithle, neu mewn ffyrdd eraill, yn golygu y byddwch yn fwy parod i gael yr ymddeoliad rydych ei eisiau. Hyd yn oed os ydych wedi ei adael tan yn llawer hwyrach, mae amser o hyd i ddechrau adeiladu cronfa a chynilo ar gyfer y dyfodol.

Cael rhestr wirio ymddeol personol i ymchwilio’n llawn i’ch dewisiadau cynilo.

——

2. A ydw i’n cynilo digon?

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn sylfaen ar gyfer pan rydych yn ymddeol, ond mae’n bwysig ystyried y ffordd o fyw rydych eisiau ar ôl ymddeol a faint y gallech fod ei angen am hyn. Gwyliwch y fideo hon i ddarganfod mwy.

——

3. Gwnaeth fy nain ond byw i fod yn 70 felly mae’n siwr na fyddaf i’n byw llawer hirach. Pam poeni cynilo?

Mae pobl yn tueddu i danamcangyfrif pa mor hir y maent yn debygol o fyw, ac mae disgwyliad oes yn newid yn gyflym.

Mae pobl yn byw’n hirach. Roedd disgwyl i ferch a aned yn 1951 fyw i fod yn 82 a bachgen i 77, ond erbyn 2018 roedd hyn wedi cynyddu i 92 a 90. Mae disgwyliad oes cynyddol yn golygu efallai bydd yn rhaid i bobl gynilo mwy i gael yr ymddeoliad maent ei eisiau, felly dewch i’r arfer o gynilo’n rheolaidd.

——

4. A yw fy nghyfraniadau pensiwn yn rhydd o dreth?

Pan fyddwch yn talu i mewn i bensiwn gweithle, fel arfer nid ydych yn talu treth incwm ar eich cyfraniadau hyd at £40,000 y flwyddyn. Mae eich cyfraniadau yn dod o’ch incwm cyn treth. Mae hynny fel arfer yn golygu bod eich cronfa bensiwn yn cynyddu hyd yn oed yn gynt.

Efallai y cewch ryddhad treth ar rai pensiynau personol, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r rheolau ar-lein.

——

5. A allaf ddefnyddio fy nhŷ fel fy nghronfa bensiwn?

Mae llawer o bobl yn bwriadu dibynnu ar yr ecwiti a gronnwyd yn eu heiddo pan fyddant yn ymddeol. Ond wrth gwrs, efallai y bydd angen i chi werthu neu symud i le llai i ryddhau’r arian hwnnw. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y rheolau am dalu treth ar yr incwm hwnnw hefyd.

——

6. Sut mae fy mhensiwn yn cael ei ddiogelu?

Caiff pensiynau eu diogelu mewn ffyrdd amrywiol i wneud yn siŵr nad ydych yn colli allan. Darganfyddwch sut yn y fideo hon.

——

7. A allaf ymuno â chynllun pensiwn fy nghwmni cyn 22 oed?

Mae’n ofyniad cyfreithiol i’ch cyflogwr gynnig pensiwn gweithle i chi unwaith rydych yn 22 oed ac yn ennill mwy na swm penodol, ond mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr yn eu cynnig i bobl iau hefyd. Os nad yw’ch cyflogwr wedi cynnig pensiwn gweithle i chi yn awtomatig, mae gennych hawl i ofyn i ymuno. Os ydych yn ennill mwy na £6,240 y flwyddyn (ar gyfraddau 2021/22) mae nhw hefyd yn talu i mewn i chi, felly bydd eich cronfa bensiwn yn tyfu hyd yn oed yn gynt.

Gall dechrau’n gynnar wneud gwahaniaeth enfawr, felly ceisiwch fynd i’r arfer o gynilo. Os ydych yn cynilo’n gynnar, rydych yn gadael mwy o amser i’ch cronfa bensiwn dyfu.

——

8. A allaf stopio talu i mewn i bensiwn ar ôl i mi ddechrau?

Mae’r rhan fwyaf o gynlluniau pensiwn yn gadael i chi ddechrau, stopio, ychwanegu a diwygio eich cyfraniadau. Bydd rhai hyd yn oed yn gadael i chi eu oedi am ychydig. Mae angen i chi wirio’r rheolau gyda’ch darparwr pensiwn.

Fodd bynnag, os byddwch yn stopio cyfrannu at eich pensiwn gweithle, yna bydd eich cyflogwr hefyd yn rhoi’r gorau i gyfrannu, felly rydych yn colli allan ar yr arian ychwanegol hwnnw ac yn arafu twf eich cronfa bensiwn. Mae dechrau’n gynnar, a chynilo trwy gydol yr amser, yn golygu bod gan eich cronfa bensiwn yr amser mwyaf i dyfu.

Os oes angen i chi stopio am unrhyw reswm, yna ceisiwch ailgychwyn cyn gynted ag y gallwch. Gallwch ofyn am ailymuno â chynllun pensiwn eich cyflogwr ar unrhyw adeg, ond cofiwch nad oes rhaid i gyflogwyr dderbyn gweithwyr cymwys yn ôl i’w cynllun pensiwn gweithle os ydynt wedi gadael yn y 12 mis diwethaf.

——

9. A fyddaf yn cael fy ngorfodi i ymddeol pan fyddaf yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth?

Nid oes rhaid i ymddeoliad fod yn llinell derfyn.

Nid oes rhaid i chi roi’r gorau i weithio am eich bod wedi cyrraedd oedran penodol. I lawer o bobl, gall gweithio mewn ffordd wahanol fod yn bont dda i ymddeoliad. Mae aros mewn gwaith yn golygu y gallwch barhau i ennill a pharhau i gynilo hefyd. Gallai arafu, gweithio’n hyblyg neu hyd yn oed wneud swydd wahanol fod y peth iawn i chi.

Gall MOT canol oes eich helpu i gael yr ymddeoliad rydych ei eisiau, gydag arweiniad am eich arian, eich gwaith a’ch iechyd.

——

10. Pryd allaf gael fy mhensiwn?

Mae gan wahanol gynlluniau pensiwn reolau gwahanol.

Mae gan rai cynlluniau hŷn, fel cynlluniau Buddion Wedi’u Diffinio (DB), oedran penodol pan allwch chi gael (neu ddechrau cael) eich pensiwn. Yn y rhan fwyaf o gynlluniau DB mwy newydd, byddwch fel arfer yn hawlio eich pensiwn preifat ar yr un oedran ag y byddwch yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth. Edrychwch dros eich gwaith papur neu siaradwch â’ch darparwr pensiwn i weld sut mae eich cynllun pensiwn yn gweithio.

Gelwir y rhan fwyaf o bensiynau modern yn gynlluniau Cyfraniadau Wedi’u Diffinio, lle rydych yn talu i mewn canran benodol o’ch cyflog. Gallwch ddechrau cael gafael ar y cynilion hyn o 55 oed os ydych chi eisiau, ond mae’n bwysig cael arweiniad gan Pension Wise cyn i chi gyfnewid eich cronfa bensiwn. Mae gennych wahanol ffyrdd o gael gafael ar eich arian, ac mae yna sgamwyr o gwmpas yn ceisio cael gafael arno hefyd.

——

Cynlluniwch ymlaen llaw i gael yr ymddeoliad rydych ei eisiau. Mae gan y wefan hon ddigon o wybodaeth am gael mwy mewn ymddeoliad, gweithio’n wahanol yn ddiweddarach mewn bywyd a sut gall cael MOT canol oes eich helpu i ystyried eich gwaith, cyfoeth a lles.

Cael mwy yn ystod ymddeoliad

Cyfrifo eich pot pensiwn