Rwyf yn fy chwedegau


Rydych yn eich chwedegau ac rydych yn meddwl am y cyfnod nesaf o’ch bywyd. Ond a ydych wedi gwirio os yw eich cynlluniau ymddeoliad ar y trywydd iawn? Dyma restr wirio hawdd i’ch rhoi ar y llwybr i’r ymddeoliad rydych eisiau:

Eich Pensiwn y Wladwriaeth a sut i’w wella
Pensiynau gweithle a chynilion eraill
Help a chyngor
Eisiau parhau i weithio?
Cymorth ariannol ychwanegol

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon wedi’i hanelu’n bennaf at y rhai nad ydynt eto wedi cyrraedd eu hoedran Pensiwn y Wladwriaeth. Os ydych wedi cyrraedd, yna gwiriwch ein gwybodaeth i bobl sydd eisoes wedi ymddeol.

Os ydych yn gymwys yna gallech gael Pensiwn y Wladwriaeth gan y Llywodraeth pan fyddwch yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Dyma’r cynharaf y gallwch gael eich Pensiwn y Wladwriaeth. Gallwch wirio’ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein yn gyflym unrhyw bryd.

Mae swm eich Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol a’ch amgylchiadau chi, felly ni fydd pawb yn cael yr un swm. Cyflwynwyd Pensiwn newydd y Wladwriaeth ym mis Ebrill 2016 i ddarparu system symlach i bawb, ond bydd eich cofnod Yswiriant Gwladol cyn hynny hefyd yn cael ei ystyried. Os oeddech mewn pensiwn gwaith ‘wedi’i eithrio’ yn y gorffennol, yna o ganlyniad, fe wnaethoch chi dalu llai i’r system Yswiriant Gwladol a gall hyn gael ei adlewyrchu yn y swm a gewch. Darganfyddwch fwy am sut y cyfrifir eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Dylech gael rhagolwg ar-lein i weld faint y gallech ei gael o’ch Pensiwn y Wladwriaeth, pryd y gallech ei gael, ac os gallech ei wella.

Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth 

Eich Pensiwn y Wladwriaeth a sut i’w wella

Efallai y bydd eich rhagolwg ar-lein hefyd yn eich helpu i weld unrhyw fylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol. Mae credydau Yswiriant Gwladol yn cael eu rhoi’n awtomatig os ydych yn hawlio budd-daliadau penodol fel Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu Lwfans Gofalwr. Gellir dyfarnu credydau eraill i chi fel os ydych yn gofalu am blentyn dan 12 oed sy’n perthyn i chi.

Darganfyddwch fwy am gredydau Yswiriant Gwladol, gan gynnwys sut i hawlio.

Efallai y gallwch dalu cyfraniadau gwirfoddol i lenwi’r bylchau yn eich cofnod. Gwneir hyn fel arfer trwy dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol Dosbarth 3. Efallai na fyddai talu cyfraniadau gwirfoddol yn iawn i bawb – darganfyddwch fwy am yr opsiwn hwn ac a allai fod yn iawn i chi.

Hyd yn oed pan rydych yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ni chewch eich gorfodi i roi’r gorau i weithio. Gallwch oedi rhag hawlio’ch Pensiwn y Wladwriaeth. Pan fyddwch yn penderfynu ymddeol, efallai y bydd y swm y gallech ei gael pan fyddwch yn ei hawlio wedi cynyddu.

Sut i wneud cais

Os oes gennych hawl i Bensiwn y Wladwriaeth, yna fel arfer byddwch yn derbyn llythyr tua dau fis cyn i chi gyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Nid ydych yn cael Pensiwn y Wladwriaeth yn awtomatig, mae angen i chi wneud cais amdano – gallwch wneud hynny ar-lein, dros y ffôn neu drwy’r post.

Mae’n hawdd i wneud cais ar-lein – gwyliwch y fideo i weld beth mae pobl yn ei feddwl.

Pensiynau gweithle a chynilion eraill

Er bod Pensiwn y Wladwriaeth yn sylfaen dda ar gyfer eich ymddeoliad, mae’n bwysig gwybod pa ffynonellau incwm eraill fydd gennych.

Gan eich bod chi wedi bod yn gweithio, mae’n debyg eich bod wedi cynilo i mewn i bensiwn gweithle. Mae’n ffordd hawdd i gynilo am fywyd yn nes ymlaen wrth i chi wneud cyfraniadau yn uniongyrchol o’ch cyflog. Efallai bod eich rheolwr wedi eich ymrestru’n awtomatig i mewn i un – dyma’r gyfraith.

Oni bai bod eich ymddeoliad ychydig fisoedd i ffwrdd, mae yna ddal amser i chi adeiladu ychydig o gynilion ychwanegol. Pan fyddwch yn talu i mewn, mae eich bos a’r Llywodraeth fel arfer yn gwneud hefyd. Efallai y bydd hefyd gennych bensiynau neu gynilion preifat eraill.

Efallai bod eich cyflogwr neu ddarparwr cynllun pensiwn eisoes yn anfon diweddariadau rheolaidd i chi am faint rydych wedi’i gynilo yn eich cronfa bensiwn a’r hyn y gallech ei gael pan fyddwch yn ymddeol. Os na, cysylltwch â’r darparwr a gofynnwch. Efallai y bydd gan wahanol gynlluniau pensiwn reolau gwahanol ynglŷn â phryd y maent yn daladwy, a faint fyddwch yn ei gael.

Os ydych wedi cael nifer o swyddi trwy eich gyrfa, yna efallai y bydd gennych symiau gwahanol wedi’u cynilo mewn gwahanol gynlluniau pensiwn. Gall y Gwasanaeth Olrhain Pensiynau eich helpu, am ddim, i ddod o hyd i fanylion cyswllt o gynlluniau pensiwn y gallech fod wedi colli cysylltiad â hwy.

Mae hefyd yn bwysig i gynllunio am ymddeoliad os ydych yn hunangyflogedig.


Dechreuwch gynllunio gyda’n cyfrifiannell pensiwn

Help a chyngor

Mae rhyddid pensiwn yn golygu y gallwch nawr benderfynu beth rydych am ei wneud gyda’ch pensiwn(pensiynau) preifat cyfraniad wedi’i ddiffinio os nad ydych eisoes wedi eu defnyddio i brynu incwm pensiwn diogel am oes. Gallwch gael arweiniad am ddim gan Pension Wise i’ch helpu i wneud y penderfyniad cywir i chi, ac i atal sgamwyr rhag ceisio cael eich arian.

Ni fydd yn argymell unrhyw gynhyrchion nac yn dweud wrthych beth i’w wneud â’ch arian. Yn lle hynny, mae’n cynnig arweiniad diduedd am ddim, gan gynnwys gwybodaeth am dreth, cymharu cynhyrchion, cael cyngor ariannol ac osgoi sgamiau.

Gallwch gael mynediad at Pension Wise ar-lein, neu drefnu apwyntiad ffôn am ddim unrhyw le yn y DU. Mae apwyntiad ffôn am ddim hefyd ar gael i’r rheini sy’n byw dramor.


Datganfyddwch fwy am Pension Wise

Gallwch gael cyngor diduedd am bensiynau gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau. Gall y Gwasanaeth Cynghori Ariannol helpu gyda chyngor ynghylch cynllunio ymddeol, cynilion a rheoli’ch arian. Gallwch hefyd siarad ag ymgynghorydd ariannol annibynnol, ond fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu am y cyngor.

Eisiau parhau i weithio?

Mae aros mewn gwaith yn golygu eich bod yn parhau i ennill ac yn gallu parhau i gynilo hefyd.

Ond os ydych yn barod am newid swydd neu gyflymder, yna mae gennych yr hawl i ofyn i’ch cyflogwr am weithio hyblyg. Efallai y bydd eich cyflogwr yn hapus i chi gymryd ymddeoliad yn raddol a newid i oriau hyblyg neu ran amser.

Mae llawer o bobl sy’n meddwl am ffordd y gallant aros mewn cyflogaeth drwy weithio’n wahanol. Efallai bydd y cyngor yma’n eich helpu os oes gennych gyfrifoldebau gofalu newydd er enghraifft, neu rydych eisiau arafu pethau.

Os ydych yn dewis ymddeol yn fuan, yna mae’n bwysig eich bod yn gwybod sut y gall eich pensiynau a’ch budd-daliadau gael eu heffeithio.

Darganfyddwch fwy am weithio’n wahanol

Cymorth ariannol ychwanegol

Os ydych yng Nghymru neu yn yr Alban, yna efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael tocyn bws am ddim pan fyddwch yn cyrraedd 60. Yn Llundain gallwch hefyd gael tocyn cludiant am ddim pan fyddwch yn 60 oed. Efallai y bydd y dyddiad yn wahanol os ydych yn byw mewn man arall yn Lloegr.
Gwneud cais am docyn bws am ddim