Rwyf yn fy mhedwardegau


Rydych yn gwybod bod bywyd yn dechrau yn eich pedwardegau, ond a ydych wedi dechrau ystyried am sut rydych yn bwriadu paratoi’n ariannol ar gyfer ymddeoliad hwyrach mewn bywyd? Mae pobl yn byw yn hirach nag oeddent. Ar gyfartaledd, gall dynion 65 oed ddisgwyl byw am 20 mlynedd arall a merched am 22 mlynedd arall. Mae cynllunio am eich ymddeoliad yn allweddol.

Efallai y bydd yn ymddangos yn bell i ffwrdd, ond mae’n bwysig ystyried y math o ffordd o fyw yr hoffech ei fwynhau, hyd yn oed pan fyddwch am arafu pethau i lawr. Dyma restr wirio hawdd i’ch rhoi ar y llwybr i’r ymddeoliad rydych ei eisiau:

Eich Pensiwn y Wladwriaeth – cael eich rhagolwg ar-lein
Cynilio gyda phensiwn gweithle
Dechrau cynilo a chynilo mwy
Gweithio’n wahanol yn y dyfodol

Rhowch gynng ar MOT canol oes

Eich Pensiwn y Wladwriaeth – cael eich rhagolwg ar-lein

Mae Pensiwn y Wladwriaeth wedi’i gynllunio i roi’r sylfaen ariannol i chi ar gyfer eich incwm ymddeol. Gallwch gael rhagolwg ar-lein o swm Pensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael, a’r dyddiad cynharaf y gallech ei gael.

Mae swm eich Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol a’ch amgylchiadau eich hun, felly ni fydd pawb yn cael yr un swm.

Cyflwynwyd Pensiwn newydd y Wladwriaeth ym mis Ebrill 2016 i ddarparu system symlach i bawb, ond bydd eich cofnod Yswiriant Gwladol cyn hynny hefyd yn cael ei ystyried. Darganfyddwch fwy am sut y cyfrifir eich Pensiwn y Wladwriaeth. Ar hyn o bryd mae’r Pensiwn newydd y Wladwriaeth yn £179.60 yr wythnos, sydd yn gweithio allan tua £9,350 y flwyddyn, ond gallai un chi fod yn fwy neu lai na hyn . Fel arfer mae’n cynyddu bob blwyddyn.

Eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth yw’r cynharaf y gallwch gael eich Pensiwn y Wladwriaeth. Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn cael ei adolygu’n rheolaidd gan y llywodraeth a gall newid yn y dyfodol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth yw un chi yn rheolaidd. Efallai y cewch eich effeithio gan y cynigion diweddar i gynyddu oedran Pensiwn y Wladwriaeth sy’n effeithio ar bobl a aned rhwng 1970 a 1978. Nid yw’r cynigion diweddaraf hyn yn effeithio ar bobl a aned cyn 1970 neu ar ôl 1978 – ond dylai pawb barhau i wirio eu hoedran Pensiwn y Wladwriaeth gan y gallai fod newidiadau yn y dyfodol.

Dylai eich rhagolwg ar-lein hefyd eich helpu i weld unrhyw fylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol. Gallwch gael credydau Yswiriant Gwladol yn awtomatig os ydych yn hawlio budd-daliadau penodol neu wedi gwneud cais am Fudd-dal Plant ar gyfer plant o dan 12 oed, (mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais am Fudd-dal Plant hyd yn oed os na fyddwch yn cael taliad i sicrhau eich bod yn cael eich credyd Yswiriant Gwladol). Gall credydau eraill gael eu dyfarnu os byddwch yn gwneud cais amdanynt, fel os ydych yn gofalu am blentyn dan 12 oed sy’n perthyn i chi. Gelwir y rhain yn ‘gredydau gofal plant penodedig i oedolion’ ond fe’u gelwir yn aml yn ‘gredydau neiniau a theidiau’. Darganfyddwch fwy am gredydau Yswiriant Gwladol, gan gynnwys sut i hawlio.


Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth

Cynilo gyda phensiwn gweithle

Er mwyn helpu i roi hwb i’ch cronfa bensiwn, mae’n bwysig archwilio’r ffyrdd eraill y gallwch chi gynilo ar gyfer ymddeoliad. Mae pensiwn gweithle yn ffordd hawdd o ddechrau cynilo am fywyd yn nes ymlaen.

Felly sut mae’n gweithio? Rydych yn gwneud cyfraniadau’n uniongyrchol o’ch cyflog pob mis. Pan fyddwch yn talu i mewn, yn y rhan fwyaf o achosion mae eich bos a’r Llywodraeth yn gwneud hefyd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall sut mae eich cynllun pensiwn yn gweithio a chadwch yn gyfoes gyda faint yw eich cronfa bensiwn. Efallai bydd eich darparwr yn anfon datganiad blynyddol i ddangos faint rydych wedi’i gynilo.

Os na fyddwch yn cynilo i mewn i bensiwn gweithle pan fyddwch yn cael y cyfle, neu os byddwch yn dewis ei adael, yna rydych yn rhoi’r gorau i’r arian ychwanegol hwn gan eich cyflogwr a’r Llywodraeth.

Pan fyddwch yn meddwl am swydd newydd neu newid swyddi, darganfyddwch hefyd am y cynllun pensiwn a faint y mae’ch cyflogwr yn ei gyfrannu ato. Mae’n rhan bwysig o’ch pecyn cyfan. Mae rhai cyflogwyr hyd yn oed yn cyfateb â’ch cyfraniadau, felly os ydych yn talu mwy i mewn, byddant hwy hefyd.

Yn ôl y gyfraith, bydd yn rhaid i’ch cyflogwr eich cofrestru’n awtomatig i mewn i bensiwn gweithle os ydych yn ennill £10,000 y flwyddyn neu fwy, ac rydych fel arfer yn gweithio yn y DU ac nid ydych wedi ymrestru’n barod ag un.

Darganfyddwch fwy am Bensiynau Gweithle

Dechrau cynilo a chynilo mwy

Mae ffyrdd eraill o gynilo hefyd, gan gynnwys pensiwn personol neu randdeiliaid. Pensiynau preifat yw’r rhain y byddwch yn eu trefnu eich hun. Gwnewch yn siwr y byddwch yn cadw eich hun a’ch arian yn ddiogel trwy wirio bod y cynllun rydych yn edrych i mewn iddo yn cael ei reoleiddio gan yr FCA. Gall hyn helpu i’ch amddiffyn rhag sgamiau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu os nad oes gennych y dewis o bensiwn gweithle, yna mae’n bwysig meddwl am gynilo am fywyd yn nes ymlaen. Mae yna gynhyrchion pensiwn allan yna o hyd i chi ac efallai y byddwch yn dal i gael rhyddhad treth gan y Llywodraeth.

Gallwch gael cyngor diduedd am bensiynau gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau. Gall y Gwasanaeth Cynghori Ariannol helpu gyda chyngor ynghylch cynllunio ymddeol, cynilion a rheoli’ch arian Gallwch hefyd siarad ag ymgynghorydd ariannol annibynnol, ond fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu am y cyngor.


Dechreuwch gynllunio gyda’n cyfrifiannell pensiwn

Gweithio’n wahanol yn y dyfodol

Mae yna lawer o ffyrdd i weithio hyd at, a thu hwnt, i’ch oedran ymddeol. Mae aros yn y gwaith yn golygu eich bod yn dal i ennill a gallwch barhau i gynilo hefyd.

Efallai yr hoffech arafu neu ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad mewn rôl wahanol. Efallai y bydd gennych gyfrifoldebau gofalu newydd i’w rheoli ac angen cydbwysedd rhwng y gwaith a’r cartref.

Os ydych yn barod am newid swydd neu gyflymder, yna mae gennych hawl i ofyn i’ch cyflogwr am weithio’n hyblyg. Efallai y bydd eich cyflogwr yn hapus i chi newid i oriau hyblyg neu ran-amser.

Mae yna lawer o opsiynau i weithio’n wahanol a rheoli’ch cynilion ymddeol yn y ffordd orau i chi.

Darganfyddwch fyw am weithio’n wahanol

Rhowch gynnig ar MOT canol oes

Mae angen i ni i gyd bwyso a mesur o bryd i’w gilydd. Gall fod yn ddefnyddiol iawn gofyn i ni’n hunain: Beth ydw i eisiau o fywyd wrth i mi heneiddio? Sut alla i gynllunio ar gyfer yr hyn rwyf eisiau?

Gall edrych ar eich arian, swydd ac iechyd gyda’i gilydd olygu eich bod yn cadw’n iach, yn cael y gorau o’r gwaith ac yn cynilo i gael yr ymddeoliad rydych ei eisiau.

Mae’n gwneud synnwyr i reoli eich dyfodol ac mae cael MOT canol oes yn lle da i ddechrau.

Rhowch gynnig ar MOT canol oes