Rwyf yn fy mhumdegau


Rydych yn eich pumdegau ac rydych yn dal i wybod beth oedd cerddoriaeth y Saithdegau! Gall yr hyn rydych yn ei wneud nawr gael effaith fawr ar eich ymddeoliad, felly mae’n bwysig adolygu’ch cynlluniau. Ac, er bod cychwyn yn gynnar bob amser yn well, nid yw byth yn rhy hwyr. Dyma restr wirio hawdd i’ch rhoi ar lwybr i’r ymddeoliad rydych eisiau:

Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth a gweld os allwch ei wella


Cynilo gyda phensiwn gweithle


Dechrau cynilo a chynilo mwy

Help a chyngor

Gweithio’n wahanol yn y dyfodol

Rhowch gynnig ar MOT canol oes

Os dewiswch adael gwaith neu ymddeol yn gynnar, mae’n bwysig eich bod yn gwybod sut y gall eich cynlluniau ymddeol, pensiynau a budd-daliadau gael eu heffeithio. Mae aros yn y gwaith yn golygu eich bod yn dal i ennill cyflog ac yn gallu parhau i gynilo, er enghraifft trwy barhau i gynilo i’ch pensiwn gweithle.

Os ydych yn barod am newid swydd neu gyflymder, neu mae gennych gyfrifoldebau gofalu yna mae gennych hawl i ofyn i’ch cyflogwr am weithio’n hyblyg. Efallai y bydd eich cyflogwr yn hapus i chi newid i oriau hyblyg neu ran-amser.

Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth a gweld os gallwch ei wella

Os ydych yn gymwys yna gallwch gael Pensiwn y Wladwriaeth gan y Llywodraeth unwaith i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Mae’n Sylfaen da i’ch incwm pan fyddwch yn ymddeol.

Mae swm eich Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol a’ch amgylchiadau eich hun, felly ni fydd pawb yn cael yr un swm. Ar hyn o bryd mae Pensiwn y Wladwriaeth yn £179.60 yr wythnos, felly mae’n gweithio allan tua £9,350 y flwyddyn, ond gallai un chi fod yn fwy neu lain a hyn. Mae fel arfer yn codi bob blwyddyn.

Cyflwynwyd Pensiwn newydd y Wladwriaeth ym mis Ebrill 2016 i ddarparu system symlach i bawb, ond bydd eich cofnod Yswiriant Gwladol cyn hynny hefyd yn cael ei ystyried. Os oeddech mewn pensiwn gwaith ‘wedi’i eithrio’ yn y gorffennol yna o ganlyniad, fe wnaethoch chi dalu llai i’r system Yswiriant Gwladol a gellir adlewyrchu hyn yn y swm a gewch. Darganfyddwch fwy am sut y cyfrifir eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth yw’r cynharaf y gallwch gael Pensiwn y Wladwriaeth. Gallwch wirio’ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein yn gyflym ar unrhyw adeg. Adolygir oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn rheolaidd gan y Llywodraeth a gall newid yn y dyfodol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth yw’ch un chi yn rheolaidd. Cyhoeddwyd rhai cynigion yn ddiweddar, ond nid yw’r rhain yn effeithio ar bobl a aned cyn 1970.

Efallai y bydd eich rhagolwg ar-lein hefyd yn eich helpu i weld unrhyw fylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol. Dyfernir credydau Yswiriant Gwladol yn awtomatig os ydych yn hawlio budd-daliadau penodol fel Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu Lwfans Gofalwr.

Ond ar gyfer rhai eraill mae’n rhaid i chi wneud cais amdanynt. Mae hyn yn cynnwys credydau Yswiriant Gwladol fel os ydych yn gofalu am blentyn dan 12 oed sy’n perthyn i chi. Gelwir y rhain yn “gredydau gofal plant penodedig i oedolion” ond fe’u gelwir yn aml yn “gredydau neiniau a theidiau.”

Darganfyddwch fwy am gredydau Yswiriant Gwladol, gan gynnwys sut i wneud cais.

Efallai y gallwch dalu cyfraniadau gwirfoddol i lenwi bylchau yn eich cofnod. Gwneir hyn fel arfer trwy dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol Dosbarth 3. Efallai na fydd talu cyfraniadau gwirfoddol yn iawn i bawb – darganfyddwch fwy am yr opsiwn hwn ac os gallai fod yn addas i chi.

Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth 

Cynilo gyda phensiwn gweithle

Er mwyn helpu i roi hwb i’ch cronfa bensiwn, mae’n bwysig archwilio’r ffyrdd eraill y gallwch gynilo ar gyfer ymddeoliad. Mae pensiwn gweithle yn ffordd hawdd o ddechrau cynilo am fywyd yn nes ymlaen.

Felly sut mae’n gweithio? Rydych yn gwneud cyfraniadau’n uniongyrchol o’ch cyflog pob mis. Pan fyddwch yn talu i mewn, yn y rhan fwyaf o achosion mae eich bos a’r Llywodraeth yn gwneud hefyd.

Os na fyddwch yn cynilo i bensiwn gweithle pan fyddwch yn cael y cyfle, neu os byddwch yn dewis ei adael, yna rydych yn rhoi’r gorau i’r arian ychwanegol hwn gan eich cyflogwr a’r Llywodraeth.

Fel rheol, bydd eich darparwr cynllun pensiwn yn anfon datganiad blynyddol atoch er mwyn i chi weld faint sydd yn eich cronfa bensiwn a phryd y gallwch ei gael.

Mae rhai pensiynau yn gadael i chi gyfrannu mwy, a bydd rhai cyflogwyr yn cyfateb i unrhyw arian ychwanegol rydych yn talu i mewn, felly gallai’ch cronfa bensiwn dyfu hyd yn oed yn gyflymach.

Mae hefyd yn bwysig cynllunio ar gyfer ymddeoliad os ydych yn hunangyflogedig.

Darganfyddwch fwy am pensiynau gweithle

Dechrau cynilo a chynilo mwy

Beth bynnag fo’ch sefyllfa, nid yw’n rhy hwyr i roi rhywfaint o arian ar un ochr ar gyfer eich ymddeoliad. Gall y rhan fwyaf o bobl ddisgwyl cael mwy yn ôl o ymddeoliad nag y maent yn ei roi yn eu pensiwn.

Fel rheol, bydd eich darparwr cynllun pensiwn yn anfon datganiad blynyddol atoch er mwyn i chi weld faint sydd yn eich cronfa bensiwn a phryd y gallwch ei gael. Mae rhai pensiynau yn gadael i chi gyfrannu mwy, a bydd rhai cyflogwyr yn cyfateb i unrhyw arian ychwanegol rydych yn talu i mewn, felly gallai’ch cronfa bensiwn dyfu hyd yn oed yn gyflymach.

Os ydych chi wedi cael nifer o swyddi trwy eich gyrfa, yna efallai y bydd gennych symiau gwahanol wedi’u cynilo mewn gwahanol gynlluniau pensiwn. Gall y Gwasanaeth Olrhain Pensiynau eich helpu am ddim i ddod o hyd i fanylion cyswllt o gynlluniau pensiwn y gallech fod wedi colli cysylltiad â hwy.

Mae ffyrdd eraill o gynilo hefyd, gan gynnwys pensiwn personol neu randdeiliaid. Pensiynau preifat yw’r rhain y byddwch yn eu trefnu eich hun. Pa bynnag lwybr rydych yn ei benderfynu sydd orau i chi, cadwch eich arian yn ddiogel trwy wirio bod y cynllun rydych yn edrych i mewn iddo yn cael ei reoleiddio gan yr FCA. Gall hyn helpu i’ch amddiffyn rhag sgamiau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu os nad oes gennych opsiwn o bensiwn gweithle, yna mae’n bwysig meddwl am gynilo am fywyd yn nes ymlaen. Mae yna gynhyrchion pensiwn o hyd i chi ac efallai y byddwch yn dal i gael rhyddhad treth gan y Llywodraeth.

Cynhelir nifer o bensiynau gweithle, pensiynau personol a phensiynau rhanddeiliaid o dan gynlluniau ‘cyfraniad wedi’u diffinio’. Mae hyn yn golygu y byddant yn rhoi cronfa bensiwn i chi yn seiliedig ar faint y telir i mewn iddo, a sut mae’r cyfraniadau’n cael eu buddsoddi. Darganfyddwch am y gwahanol fathau o bensiwn, neu darganfyddwch pa fath o bensiwn sydd gennych chi trwy ddefnyddio’r teclyn am ddim hwn.


Dechreuwch gynllunio gyda’n cyfrifiannell pensiwn

Help a chyngor

Mae rhyddid pensiwn yn golygu y gallwch nawr benderfynu beth rydych am ei wneud gyda’ch pensiwn(pensiynau) preifat cyfraniad wedi’i ddiffinio ar ôl i chi gyrraedd yr isafswm oedran pensiwn arferol (55 fel arfer). Os oes gennych bensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio, gall Pension Wise eich helpu i wneud synnwyr o’ch opsiynau cyn gwneud unrhyw benderfyniadau

Ni fydd yn argymell unrhyw gynhyrchion nac yn dweud wrthych beth i’w wneud â’ch arian. Yn lle hynny, mae’n cynnig arweiniad diduedd am ddim, gan gynnwys gwybodaeth am dreth, cymharu cynhyrchion, cael cyngor ariannol ac osgoi sgamiau.

Gallwch gael mynediad at Pension Wise ar-lein, neu drefnu apwyntiad ffôn am ddim unrhyw le yn y DU. Mae apwyntiad ffôn am ddim hefyd ar gael i’r rheini sy’n byw dramor.


Datganfyddwch fwy am Pension Wise

Tra bod Pension Wise ar gyfer pobl sy’n agosáu at ymddeol, gallwch gael arweiniad diduedd am ddim ynghylch pensiynau gweithle a phreifat ar unrhyw oedran gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau. Gall y Gwasanaeth Cynghori Ariannol helpu gyda chyngor ar gynllunio am ymddeoliad, cynilo a rheoli eich arian. Os hoffech gael argymhelliad wedi’i bersonoli, gallwch hefyd siarad ag ymgynghorydd ariannol annibynnol, ond fel rheol bydd yn rhaid i chi dalu am y cyngor.

Gweithio’n wahanol yn y dyfodol

Mae yna lawer o ffyrdd i weithio hyd at, a thu hwnt, i’ch oedran ymddeol. Mae aros yn y gwaith yn golygu eich bod yn dal i ennill a gallwch barhau i gynilo hefyd.

Efallai yr hoffech arafu neu ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad mewn rôl wahanol. Efallai y bydd gennych gyfrifoldebau gofalu newydd i’w rheoli ac angen cydbwysedd rhwng y gwaith a’r cartref.

Os ydych yn barod am newid swydd neu gyflymder, yna mae gennych hawl i ofyn i’ch cyflogwr am weithio’n hyblyg. Efallai y bydd eich cyflogwr yn hapus i chi newid i oriau hyblyg neu ran-amser.

Mae yna lawer o opsiynau i weithio’n wahanol a rheoli’ch cynilion ymddeol yn y ffordd orau i chi.

Darganfyddwch fyw am weithio’n wahanol

Rhowch gynnig ar MOT canol oes

Mae angen i ni i gyd bwyso a mesur o bryd i’w gilydd. Gall fod yn ddefnyddiol iawn gofyn i ni’n hunain: Beth ydw i eisiau o fywyd wrth i mi heneiddio? Sut alla i gynllunio ar gyfer yr hyn rwyf eisiau?

Gall edrych ar eich arian, swydd ac iechyd gyda’u gilydd olygu eich bod yn cadw’n iach, yn cael y gorau o’r gwaith ac yn cynilo i gael yr ymddeoliad rydych ei eisiau.

Mae’n gwneud synnwyr i reoli eich dyfodol ac mae cael MOT canol oes yn lle da i ddechrau.

Rhowch gynnig ar MOT canol oes