Rwyf wedi ymddeol eisoes


Os oes gennych hawl i Bensiwn y Wladwriaeth, yna fel arfer byddwch yn cael llythyr tua dau fis cyn i chi gyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Nid ydych yn cael Pensiwn y Wladwriaeth yn awtomatig, byddwch angen gwneud cais amdano – gallwch wneud hynny ar–lein, dros y ffôn neu drwy’r post.

Mae’n hawdd i wneud cais ar-lein – gwyliwch y fideo i weld beth mae pobl yn ei feddwl.

Newidiodd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar 6 Ebrill 2016. Os cyrhaeddoch eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016, yna byddwch yn dal i gael eich Pensiwn y Wladwriaeth o dan y system flaenorol. Mae hyn yn cynnwys  Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth a Phensiwn ychwanegol y Wladwriaeth (os ydych yn gymwys).

Os cyrhaeddoch eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016, yna byddwch yn gwneud cais am Bensiwn newydd y Wladwriaeth. Ond bydd eich hanes Yswiriant Gwladol cyn hynny yn cael ei gymryd i ystyried hefyd.

Cynyddu eich Pensiwn y Wladwriaeth
Parhau i weithio
Extra financial help

Cynyddu eich Pensiwn y Wladwriaeth

Nid oes rhaid i chi wneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth ar unwaith. Os ydych yn oedi gwneud cais amdano, yna bydd y swm y gallwch gael yn cynyddu. Cewch hyd i fwy ynglŷn â gohirio eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Os oes gennych fylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol, yna gwiriwch os oes gennych unrhyw fylchau y gallech eu llenwi. Efallai y gallech wneud cais am rywfaint o gredydau Yswiriant Gwladol os nad ydynt wedi eu dangos eisoes, fel gofalu am blentyn o dan 12. Neu, gallwch ystyried talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol i lenwi’r bylchau hynny, ond nid yw’r rhain yn iawn i bawb. Gallai llenwi bylchau gynyddu faint o Bensiwn yn Wladwriaeth a gewch.

Parhau i weithio

Nid ydych yn cael eich gorfodi i roi’r gorau i weithio oherwydd eich bod wedi cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Mae aros mewn gwaith yn golygu eich bod yn parhau i ennill ac yn gallu parhau i gynilo hefyd.

Gallwch ddal cyfranu i mewn i gynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr hyd nes ich bod yn 75 oed. Bydd eich bos hefyd yn parhau i dalu i mewn os ydych yn ennill dros £6,240 (ar gyfraddau 2020/21) ac efallai y cewch ryddhad treth gan y Llywodraeth. Os ydych dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth ni fyddwch angen talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol. Mae hwn yn hwb o £2,500 y flwyddyn i wethiwr llawn amser yn y DU ar gyfartaledd.

Ond os ydych yn barod am newid swydd neu gyflymder, yna mae gennych yr hawl i ofyn i’ch cyflogwr am weithio’n hyblyg. Efallai bod gennych gyfrifoldebau gofalu neu eisiau cael cydbwysedd rhwng wich gweithgareddau gwaith a chartref. Efallai y bydd eich cyflogwr yn hapus i chi newid i oriau hyblyg neu ran amser, neu efallai eich bod eisiau meddwl am fathau gwahanol o waith.

Efallai y bydd parhau i weithio yn cefnogi eich iechyd a’ch lles er gwell ac mae llawer o bobl yn mwynhau cwmnïaeth yn y gwaith. Mae llawer o gyflogwyr yn awyddus i gadw profiad eu gweithwyr hŷn a gall gwneud y gorau o hyfforddiant arwain at gyfleoedd newydd yn y gweithle.

Cyngor ar newid y ffordd rydych yn gweithio

Help ariannol ychwanegol

Os nad oes gennych incwm digonol ar ôl ymddeol, yna efallai y gallech dderbyn Credyd Pensiwn. Mae hwn yn fudd-dal sy’n berthnasol i incwm a all gynyddu eich cyfanswm incwm wythnosol, gan gynnwys unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth, i isafswm.

Nid yw Credyd Pensiwn yn seiliedig ar eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol. Efallai y cewch Gredyd Pensiwn hyd yn oed os nad ydych yn gymwys i unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth.

Os oes gennych bartner sydd heb gyrraedd eu hoedran Pensiwn Ymddeol eto, yna efallai y byddwch angen gwneud cais am Gredyd Cynhwysol yn lle hynny.


Darganfod mwy am Gredyd Pensiwn

Gallwch hefyd wneud cais am docyn bws neu docyn cludiant person hŷn i helpu gyda theithio am ddim.


Gwneud cais am docyn bws

Os ganwyd chi ar neu gyn 5 Mai 1954, efallai y gallech gael help ychwanegol gyda biliau tanwydd y gaeaf hwn. Fel arfer mae’n cael ei dalu’n awtomatig os ydych yn derbyn Pensiwn y Wladwriaeth neu rai budd-daliadau eraill. Os ddim, byddwch angen gwneud cais amdano.
Darganfyddwch fwy am daliadau tanwydd gaeaf