Rwyf yn fy nhridegau


Rydych chi yn eich tridegau, ond a ydych chi wedi dechrau meddwl am gynllunio’ch ymddeoliad? Dyma restr wirio hawdd i’ch cael ar y llwybr i’r ymddeoliad byddwch eisiau ei gael:

Eich Pensiwn y Wladwriaeth – Cael eich rhagolwg ar-lein
Cynilo gyda phensiwn gweithle
Dechrau cynilo a chynilo mwy

Eich Pensiwn y Wladwriaeth – Cael eich rhagolwg ar-lein

Er ei bod yn ymddangos yn bell iawn i ffwrdd, fe allwch wirio’ch Pensiwn y Wladwriaeth o unrhyw oed. Dylech gael rhagolwg ar-lein i weld faint y gallech ei gael o’ch Pensiwn y Wladwriaeth, pryd y gallech ei gael, ac os y gallech ei wella. Fe’i cynlluniwyd i ddarparu’r sylfaen ar gyfer eich incwm ymddeol, felly gall gweld faint y gallech ei gael eich helpu i gyfrifo faint o arian ychwanegol efallai y byddwch am ei gynilo.


Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth

Dylai eich rhagolwg ar-lein hefyd eich helpu i weld unrhyw fylchau yn eich Cofnod Yswiriant Gwladol. Gallwch gael credydau Yswiriant Gwladol yn awtomatig os ydych yn hawlio budd-daliadau penodol neu wedi gwneud cais am Fudd-dal Plant ar gyfer plant o dan 12 oed, (mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais am Fudd-dal Plant, hyd yn oed os na fyddwch yn cael eich dyfarniad amdano, oherwydd bydd angen i chi fod wedi gwneud cais amdano i gael credyd hwn). Gellir dyfarnu credydau eraill os byddwch yn gwneud cais amdanynt. Darganfyddwch fwy am Gredydau Yswiriant Gwladol, gan gynnwys sut i hawlio.

Eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth yw’r cynharaf y gallwch gael eich Pensiwn y Wladwriaeth. Fe’i adolygir yn rheolaidd gan y llywodraeth a gall newid yn y dyfodol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth yw’ch un chi yn rheolaidd. Efallai y cewch eich effeithio gan y cynigion diweddar i gynyddu oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar gyfer pobl a anwyd rhwng 1970 a 1978. Nid yw’r cynigion diweddaraf hyn yn effeithio ar bobl a anwyd cyn 1970 neu ar ôl 1978 – ond dylai pawb barhau i wirio eu hoedran Pensiwn y Wladwriaeth oherwydd efallai bydd newidiadau yn y dyfodol.

Gwirio eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych yn gymwys yna gallwch gael Pensiwn y Wladwriaeth gan y Llywodraeth pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Os ydych yn eich tridegau, dylai fod yn hawdd cyfrifo faint o Bensiwn y Wladwriaeth fyddwch yn ei gael. Os bydd gennych 35 mlynedd o gyfraniadau Yswiriant Gwladol neu gredydau erbyn rydych yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, yna dylech gael swm llawn o Bensiwn newydd y Wladwriaeth. Ar hyn o bryd mae hyn yn £179.60 yr wythnos, felly mae’n gweithio allan tua £9,350 y flwyddyn. Fel arfer mae’n cael ei gynyddu bob blwyddyn. Os nad yw hynny’n swnio cymaint ag y byddai’n ddelfrydol arnoch chi fyw arno, meddyliwch am y ffyrdd y gallwch gynyddu faint o arian y bydd gennych pan fyddwch yn ymddeol.

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn sylfaen dda, ond mae pethau eraill y gallwch chi eu gwneud nawr i sicrhau eich bod yn gallu cael y ffordd o fyw rydych chi eisiau pan fyddwch yn ymddeol. Gall mynd i’r arfer o gynilo yn gynnar wneud gwahaniaeth go iawn yn ddiweddarach, gan eich bod yn debygol o barhau i ennill llog ar yr hyn sydd yn eich pot pensiwn. Yna byddwch yn dal i ennill llog ar y llog hefyd, fe’i gelwir yn llog cyfansawdd. Felly y cynharach y byddwch yn dechrau ei arbed, y mwyaf o amser y bydd gan eich pot pensiwn i dyfu.

Cynilo gyda Phensiwn Gweithle

Er mwyn helpu i roi hwb i’ch cronfa bensiwn, mae’n bwysig archwilio’r ffyrdd eraill y gallwch gynilo ar gyfer ymddeoliad. Mae pensiwn gweithle yn ffordd hawdd o ddechrau cynilo am fywyd yn nes ymlaen.

Felly, sut mae’n gweithio? Rydych yn gwneud cyfraniadau’n uniongyrchol o’ch cyflog bob mis. Pan fyddwch yn talu i mewn, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd eich bos a’r Llywodraeth hefyd yn gwneud.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall sut mae eich cynllun pensiwn yn gweithio a chadwch yn gyfoes gyda’r nifer o gynlluniau rydych wedi ymrestru i mewn iddynt, yn ogystal â faint sydd gennych yn eich cronfa bensiwn.

Os na fyddwch yn cynilo i mewn i bensiwn gweithle pan fyddwch yn cael y cyfle, neu os byddwch yn dewis ei adael, yn y bôn rydych yn rhoi’r gorau i’r arian ychwanegol hwn gan eich cyflogwr a’r Llywodraeth.

Pan fyddwch yn meddwl am swydd newydd neu newid swydd, darganfyddwch hefyd am y cynllun pensiwn a faint y mae’ch cyflogwr yn ei gyfrannu ato. Mae’n rhan bwysig o’ch pecyn cyfan. Mae rhai cyflogwyr hyd yn oed yn cyfateb â’ch cyfraniadau, felly os ydych yn talu mwy i mewn, byddant hwy hefyd.

Yn ôl y gyfraith, bydd yn rhaid i’ch cyflogwr eich cofrestru’n awtomatig i mewn i bensiwn gweithle os ydych yn ennill mwy an £10,000 y flwyddyn, os ydych fel arfer yn gweithio yn y DU ac nid ydych wedi ymrestru i un yn barod.

Mae hefyd yn bwysig i gynllunio am ymddeoliad os ydych yn hunangyflogedig.

Darganfyddwch fwy am Bensiynau Gweithle

Dechrau cynilo a chynilo mwy

Os ydych yn hunangyflogedig neu os nad oes gennych chi ddewis o bensiwn gweithle, yna mae’n bwysig meddwl am gynilo am fywyd yn nes ymlaen. Mae yna gynhyrchion pensiwn allan yna o hyd i chi ac efallai y byddwch yn dal i gael rhyddhad treth gan y llywodraeth.

Mae ffyrdd eraill o gynilo hefyd, gan gynnwys pensiwn personol neu randdeiliaid. Pensiynau preifat yw’r rhain y byddwch yn eu trefnu eich hun.

Gallwch hefyd gynilo i ISA Lifetime, sef cyfrif cynilo unigol gall gronni arian bob blwyddyn gan y Llywodraeth, ond bydd angen i chi agor un cyn cyrraedd 40.

Os ydych yn hunangyflogedig neu os nad oes gennych chi’r dewis o bensiwn gweithle, yna mae’n bwysig ystyried cynilo am fywyd yn nes ymlaen. Mae yna gynhyrchion pensiwn o hyd i chi ac efallai y byddwch yn dal i gael rhyddhad treth gan y llywodraeth.

Pa bynnag lwybr rydych yn penderfynu dilyn, cadwch eich hun a’ch arian yn ddiogel trwy wirio bod y cynllun yr ydych yn edrych i mewn iddo yn cael ei reoleiddio gan yr FCA. Gall hyn helpu i’ch amddiffyn rhag sgamiau.

Gallwch gael cyngor diduedd am bensiynau gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau. Gall y Gwasanaeth Cynghori Ariannol helpu gyda chyngor ynghylch cynllunio ymddeol, cynilion a rheoli’ch arian. Gallwch hefyd siarad ag ymgynghorydd ariannol annibynnol, ond fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu am y cyngor.


Defnyddiwch ein cyfrifiannell pensiwn