Rwyf yn fy ugeiniau


Efallai y bydd hi’n teimlo bod ymddeoliad oes i ffwrdd, ond nid yw hynny’n golygu na ddylech ddechrau gwneud paratoadau. Wedi’r cyfan, cyn gynted ag y byddwch yn dechrau, po fwyaf y byddwch yn ei gynilo, a bydd mwy o amser i’ch cynilion dyfu. Dyma restr wirio hawdd i’ch cael ar y llwybr i’r ymddeoliad y byddwch eisiau ei gael:

Eich Pensiwn y Wladwriaeth – Cael eich rhagolwg ar-lein
Cynilo gyda pensiwn gweithle
Dechrau cynilo a chynilo mwy

Eich Pensiwn y Wladwriaeth – cael eich rhagolwg ar-lein

Dylai fod yn hawdd cyfrifo faint o Bensiwn y Wladwriaeth fyddwch yn ei gael. Os bydd gennych 35 mlynedd o gyfraniadau Yswiriant Gwladol neu gredydau erbyn rydych yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, yna dylech gael swm llawn o Bensiwn newydd y Wladwriaeth. Ar hyn o bryd mae hyn yn £179.60 yr wythnos, felly mae’n gweithio allan tua £9,350 y flwyddyn. Fel arfer mae’n cynyddu bob blwyddyn.

Os nad yw hynny’n swnio cymaint ag y byddai’n ddelfrydol gennych i fyw arno, meddyliwch am y ffyrdd y gallwch gynyddu faint o arian fydd gennych i fyw arno pan fyddwch yn ymddeol. Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn sylfaen dda, ond mae pethau eraill y gallwch chi eu gwneud nawr i sicrhau eich bod yn gallu cael y ffordd o fyw rydych chi eisiau pan fyddwch yn ymddeol, fel cynilo i mewn i bensiwn gweithle.


Gwirio eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Cynilo gyda Phensiwn Gweithle

Er mwyn helpu i roi hwb i’ch cronfa bensiwn, mae’n bwysig archwilio’r ffyrdd eraill y gallwch chi gynilo ar gyfer ymddeoliad. Mae pensiwn gweithle yn ffordd hawdd o ddechrau cynilo am fywyd yn nes ymlaen ac nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau cynilo i mewn i un. Y cynharaf y dechreuwch, y mwyaf bydd gennych pan fyddwch yn ymddeol.

Rhaid i gyflogwyr eich ymrestru i mewn i bensiwn gweithle os ydych yn gymwys, lle rydych yn gwneud cyfraniadau’n uniongyrchol o’ch cyflog. A phan fyddwch yn talu i mewn, yn y rhan fwyaf o achosion mae eich bos a’r Llywodraeth yn gwneud hefyd. Os na fyddwch yn cynilo i mewn i bensiwn gweithle pan fyddwch yn cael y cyfle, neu os byddwch yn dewis ei adael, yna rydych yn rhoi’r gorau i’r arian ychwanegol hwn gan eich cyflogwr a’r Llywodraeth.

Yn ôl y gyfraith, bydd yn rhaid i’ch cyflogwr eich cofrestru’n awtomatig i mewn i bensiwn gweithle os ydych yn 22 oed neu’n hŷn, yn ennill £10,000 y flwyddyn neu fwy, ac fel arfer rydych yn gweithio yn y DU.

Mae hefyd yn bwysig i gynllunio ar gyfer ymddeoliad os ydych yn hunangyflogedig.


Darganfyddwch fwy am Bensiynau Gweithle

Dechrau cynilo a chynilo mwy

Mae ffyrdd eraill o gynilo hefyd, gan gynnwys pensiwn personol neu randdeiliaid. Pensiynau preifat yw’r rhain rydych yn eu trefnu eich hun.

Gallwch hefyd gynilo i ISA Lifetime, sef cyfrif cynilo unigol gall gronni arian bob blwyddyn gan y Llywodraeth, ond bydd angen i chi agor un cyn cyrraedd 40.

Os ydych yn hunangyflogedig neu os nad oes gennych chi ddewis pensiwn gweithle, yna mae’n bwysig meddwl am gynilo am fywyd diweddarach. Mae yna gynhyrchion pensiwn allan yna o hyd i chi ac efallai y byddwch yn dal i gael rhyddhad treth gan y Llywodraeth.

Pa bynnag lwybr rydych yn penderfynu mynd i lawr, cadwch eich hun a’ch arian yn ddiogel trwy wirio bod y cynllun yr ydych yn edrych i mewn iddo yn cael ei reoleiddio gan yr FCA. Gall hyn helpu i’ch amddiffyn rhag sgamiau.

Gallwch gael cyngor diduedd am bensiynau gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau. Gall y Gwasanaeth Cynghori Ariannol eich helpu gyda chyngor ynghylch cynllunio ymddeol, cynilion a rheoli’ch arian. Gallwch hefyd siarad ag ymgynghorydd ariannol annibynnol, ond fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu am y cyngor.