Cymerwch reolaeth trwy weithio’n wahanol


Mae llawer ohonom yn byw’n hirach. Gallai’r amser y byddwch yn ei dreulio mewn ymddeoliad yn awr fod yn 30 mlynedd neu fwy, yn dibynnu ar ba bryd rydych yn ymddeol a pha mor hir rydych yn byw. Felly mae’n bwysig meddwl am yr ymddeoliad rydych ei eisiau, a chynllunio ar ei gyfer.

Weithiau rydym yn gweld ymddeoliad fel ‘llinell orffen’ – ond nid oes angen iddo fod fel hynny. Efallai y byddwch am arafu neu newid rolau, neu efallai y bydd gennych gyfrifoldebau gofalu am rywun. Gall gweithio mewn ffordd wahanol fod yn bont da i ymddeoliad.

Sut mae gwaith yn helpu
Newid y gwaith rydych yn ei wneud
Cydbwyso gwaith a chartref
Parhau i weithio

Sut mae gwaith yn helpu

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ychwanegu at eu pot pensiwn wrth weithio, trwy dalu i bensiwn gweithle neu bensiwn arall trwy eu swydd. Ac yn y rhan fwyaf o achosion, pan fyddwch yn talu i mewn, mae eich bos hefyd yn gwneud hynny – felly mae eich pot pensiwn yn parhau i dyfu.

Mae rhoi’r gorau i waith yn gynnar yn golygu y byddwch hefyd yn rhoi’r gorau i ennill, ac mae hyn yn effeithio ar faint y gallwch ei gynilo ar gyfer y dyfodol. Dyma enghraifft – gallai menyw sy’n ennill cyflog cyfartalog sy’n ymddeol yn 63 oed, ennill £180,000 yn fwy dros y blynyddoedd, a chynyddu eu pot pensiwn gan 50% gan 50%, o’i gymharu â rhywun sy’n gadael y gwaith yn 55 oed.

Yn ogystal â chyflog, mae gweithio’n dod ag ystod o fuddiannau eraill wrth i chi fynd yn hŷn. Gall eich cadw’n egnïol, darparu trefn dda a rhoi’r cydymaith i chi o weithio mewn tîm. Gall gweithio gefnogi’ch iechyd a’ch lles er gwell, gan gynnig cydbwysedd rhwng gwaith a gweithgareddau cartref. Gall gael y cyfle i barhau â dysgu a hyfforddiant hefyd gynyddu eich hyder.

Newid y gwaith rydych yn ei wneud

Rydych wedi ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr trwy gydol eich bywyd gwaith. Gallant helpu agor y drws i lawer o rolau eraill.

Gall cyngor gyrfaoedd da fod yn ddefnyddiol i bobl o bob oed. Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol yn darparu gwiriad iechyd sgiliau i’ch helpu i gynllunio’r camau nesaf yn eich gyrfa.

Dim ond rhai o’r opsiynau ar gyfer gweithwyr hŷn yw dechrau’ch busnes eich hun neu hyd yn oed arwyddo ar gyfer prentisiaeth.

Mae safleoedd gwaith fel No Desire to Retire yn canolbwyntio ar dalentau dros 50 oed, ac yn cydnabod y manteision y gall gweithwyr hŷn eu cyflwyno i’r gweithle.

Cydbwyso gwaith a chartref

Efallai bod gennych gyfrifoldebau gofalu, ac mae angen cymorth arnoch i weithio’n wahanol er mwyn i chi allu cydbwyso cyfrifoldebau rhwng gwaith a chartref.

Os ydych eisiau newid eich patrwm gweithio neu leihau eich oriau, yna mae gennych yr hawl i ofyn i’ch cyflogwr am drefniadau gweithio hyblyg. Siaradwch â’ch cyflogwr am sut y gallent helpu.

Mae Grandparents Plus yn sefydliad sy’n rhoi cyngor ar gydbwyso gwaith a chyfrifoldebau gofalu a dod o hyd i ofal plant. Os ydych yn gofalu am wyrion, efallai y gallech gael credydau Yswiriant Gwladol i roi hwb i’ch Pensiwn y Wladwriaeth.

Parhau i weithio

Gallwch hawlio’ch Pensiwn y Wladwriaeth a pharhau i weithio. Nid oes rhaid i chi roi’r gorau i weithio’n gyfan gwbl oherwydd eich bod wedi hawlio’ch Pensiwn Gweithle neu wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Mae aros yn y gwaith yn golygu eich bod yn parhau i ennill a chynilo hefyd.

Gallwch barhau i gyfrannu at gynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr hyd nes eich bod yn 75 oed. Bydd eich bos hefyd yn parhau i dalu, cyn belled â’ch bod yn ennill dros £6,240 y flwyddyn (ar gyfraddau 2021/22) ac efallai y byddwch yn dal i gael rhyddhad treth gan y Llywodraeth.

Os ydych dros eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth, yna ni fydd angen i chi dalu Yswiriant Gwladol. Mae hynny’n hwb o tua £2,500 y flwyddyn i’r gweithiwr amser llawn ar gyfartaledd yn y DU.

Gallwch arbed arian ar eich teithio i’r gwaith. Os ydych yng Nghymru neu’r Alban, yna efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael tocyn bws am ddim pan fyddwch yn cyrraedd 60 oed. Yn Llundain, gallwch hefyd gael pas cludiant am ddim pan fyddwch yn 60 oed. Efallai y bydd y dyddiad yn wahanol os ydych yn byw rhywle arall yn Lloegr.