MOT canol oes: cymryd rheolaeth o’ch dyfodol nawr


Beth yw MOT canol oes?

Mae’r MOT canol oes yn gefnogaeth ar-lein am ddim i annog pobl yn eu 40au, 50au a’u 60au i wneud cynllunio mwy gweithredol ym meysydd allweddol gwaith, lles ac arian. Mae wedi’i anelu at weithwyr a chyflogwyr a gall eich helpu i wneud dewisiadau a fydd yn sicrhau’r ymddeoliad yr ydych ei eisiau yn y dyfodol.

Pam mae hyn yn bwysig i mi?

Ar rai camau yn eich bywyd gwaith, fe allech fod mewn perygl o golli’ch swydd yn annisgwyl, gan gynnwys trwy ddiswyddo. Yn ogystal, mae problemau iechyd a chyfrifoldebau gofalu yn effeithio’n anghymesur ar bobl dros 50 oed. Unwaith y byddwch allan o waith, gall fod yn anodd dychwelyd.

Mae llawer o bobl yn tanamcangyfrif yr hyn y bydd ei angen arnynt yn ddiweddarach mewn bywyd. Gall cynllunio ymlaen llaw roi hwb i’ch gwytnwch mewn meysydd hanfodol. Dechreuwch eich taith MOT canol oes nawr trwy ofyn i chi’ch hun:

Fy ngwaith: Ydw i’n hyderus y gallaf barhau yn fy swydd bresennol, neu a oes angen i mi amddiffyn fy hun trwy ailsgilio? A fydd cyfrifoldebau gofalu neu flaenoriaethau eraill yn golygu bod angen i mi weithio’n fwy hyblyg?

Fy iechyd: Ydw i’n cymryd y camau cywir i gynnal neu wella fy iechyd? A fyddai addasiadau yn y gweithle yn ei gwneud hi’n haws i mi aros yn fy swydd am gyfnod hirach?

Fy arian: A oes gen i ddigon o gynilion i gynnal fy ffordd o fyw gyfredol? Rwy’n ddryslyd ynghylch pensiynau, beth yw fy opsiynau?

Fy ngwaith a’m sgiliau

Wrth i’ch sefyllfa newid wrth i chi heneiddio, efallai y gwelwch y gall trefniadau gweithio hyblyg wneud gwahaniaeth.

Mae gweithwyr yn aml yn ystyried gweithio hyblyg fel ffordd dda o’u helpu i aros yn y gwaith. Mae gennych hawl i ofyn am drefniadau gweithio hyblyg (gwefan allanol) gan eich cyflogwr. Efallai y byddwch hefyd yn ystyried dod yn hunangyflogedig (gwefan allanol).

Darllenwch enghreifftiau o bobl sydd wedi elwa o weithio’n hyblyg a dysgwch pa ddiwydiannau a sectorau sy’n recriwtio ar hyn o bryd.

Yn ogystal â darparu cymorth ariannol, gall gwaith roi trefn arferol i chi a’r cyfle i ddatblygu bywyd cymdeithasol. Gallwch edrych ar y swyddi gwag diweddaraf, a chael awgrymiadau ar sut i wneud cais am rôl newydd ar wefan Jobhelp.

Mae cadw’r wybodaeth ddiweddaraf a dysgu sgiliau newydd yn bwysig wrth i chi heneiddio. Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol (gwefan allanol) yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i’ch helpu i wneud penderfyniadau ar ddysgu, hyfforddiant a gwaith. Gallwch gymryd asesiad sgiliau am ddim i ddarganfod pa fath o swyddi allai fod yn addas i chi. Os oes angen cymorth pellach arnoch, gallwch siarad ag ymgynghorydd, ar-lein neu ar y ffôn.

Mae cefnogaeth hefyd ar gael i’r rheini yn yr Alban (gwefan allanol) a Chymru (gwefan allanol).

Gallech hefyd gwblhau cwrs ar-lein am ddim o’r Pecyn Cymorth Sgiliau a fydd yn rhoi hwb i’ch sgiliau a’ch rhagolygon swydd. Mae dros 70 o gyrsiau o ansawdd uchel i ddewis ohonynt y gellir eu gwneud ar amser ac mewn lle sy’n addas i chi. Ewch i: gov.uk/theskillstoolkit i gael mwy o fanylion.

Fy iechyd

Mae’n rhaid i lawer o bobl roi’r gorau i weithio oherwydd eu hiechyd ond gall gwaith â thâl addas fod yn dda i’ch iechyd a’ch lles. Efallai y gellir osgoi rhoi’r gorau i weithio os gofynnir am gefnogaeth ar yr adeg iawn.

Gallwch hefyd chwilio NHS Better Health (gwefan allanol) am offer, cyngor ac arweiniad am ddim ar sut i weithio tuag at ffordd iachach o fyw, p’un a yw’n colli pwysau, yn fwy egnïol, yn gofalu am eich iechyd meddwl, neu’n rhoi’r gorau i ysmygu. Efallai y bydd gennych hawl i wiriad iechyd y GIG am ddim (gwefan allanol) bob 5 mlynedd. Mae’r Prawf Oedran y Galon (gwefan allanol) yn dweud wrthych oedran eich calon o’i gymharu â’ch oedran go iawn.

Mae awgrymiadau a chyngor am eich iechyd meddwl a’ch lles hefyd ar gael ar Every Mind Matters (gwefan allanol). Gall arweiniad ac adnoddau arbenigol ar sut i ofalu am eich iechyd cyhyrysgerbydol (esgyrn a chymalau) eich cadw’n egnïol ac yn iach.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth o dan y cynllun Mynediad at Waith (gwefan allanol).

Mae cefnogaeth hefyd ar gael i’r rheini yn yr Alban (gwefan allanol), Cymru (gwefan allanol) a Gogledd Iwerddon (gwefan allanol).

Yr oedran brig o ofalu yw rhwng 55-64 oed. Weithiau gall rheoli gofalu am eraill sydd â chyfrifoldebau gwaith fod yn heriol, gall hyn gael effaith negyddol ar eich cyflogaeth. Gallai cael cefnogaeth ar yr amser cywir eich helpu i gydbwyso cyfrifoldebau gwaith â thâl a gofalu.

Mae Carers UK (gwefan allanol) yn cynnig gwybodaeth a chyngor arbenigol wedi’i deilwra os ydych chi’n gofalu am rywun ac yn ei chael hi’n anodd cydbwyso’ch cyfrifoldebau â gwaith. Gallant gynnig help ar-lein a thros y ffôn.

Fy arian

Pa mor gryf yw’ch cyllid os bydd eich amgylchiadau’n newid? Ydych chi’n gwybod pryd y byddwch chi wedi cronni digon o bot pensiwn i ymddeol a pharhau i wneud y pethau rydych chi’n eu mwynhau?

Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (gwefan allanol) yn cynnig gwybodaeth am ddim am eich opsiynau ariannol, gan gynnwys pensiynau gweithle a phersonol a allai eich galluogi i reoli’ch cyllid yn well. Os ydych chi’n hunangyflogedig, gallwch gael MOT canol oes un i un am ddim (gwefan allanol).

Gallwch gael help i gynllunio’ch incwm ymddeol (gwefan allanol). Gallwch hefyd wirio’ch Pensiwn y Wladwriaeth (gwefan allanol) ar-lein i ddarganfod faint y gallech ei gael a phryd y gallwch ei hawlio. Mae Pensiwn y Wladwriaeth newydd llawn oddeutu £9,350 y flwyddyn, ond gall eich un chi fod fwy neu lai, gan ei fod yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Ydych chi’n gyflogwr?

Oeddech chi’n gwybod erbyn blwyddyn 2021, bydd un o bob tri o’r boblogaeth o oedran gweithio dros 50 oed? Gallwch chi wireddu buddion gweithlu hŷn trwy gefnogi MOT canol oes yn y gweithle. Mae pecynnau cymorth ar gael ar gyfer cyflogwyr mwy (gwefan allanol) a chyflogwyr llai (gwefan allanol) ochr yn ochr â phecyn canllaw cyflogwr (pdf) sy’n rhoi manylion y newidiadau y gallwch eu gwneud yn y gweithle.

Os ydych chi’n ystyried recriwtio gweithwyr newydd, gallwch edrych ar yr hyn y mae cefnogaeth y llywodraeth yn ei gynnig a chael awgrymiadau ar recriwtio’n gynhwysol.

A ddaethoch o hyd i’r hyn yr oeddech yn edrych amdano? Hoffem glywed eich adborth.

Lle mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth i chi yn unig. Ni ddylid dehongli dolenni o’r fath fel cymeradwyaeth gennym ni o’r gwefannau cysylltiedig hynny neu wybodaeth y gallwch eu cael ganddynt. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau na’r adnoddau hynny.