MOT canol oes: cymryd rheolaeth o’ch dyfodol


Mae angen i bob un ohonom bwyso a mesur ar adegau allweddol yn ein bywyd, a gall y penderfyniadau a wnewch nawr am arian, gwaith ac iechyd eich helpu i gael yr ymddeoliad rydych ei eisiau.

Mae llawer ohonom yn byw’n hirach, ac os ydym am fwynhau bywyd yn nes ymlaen, mae aros yn iach a chynllunio i gael digon o arian i fyw ar yn wirioneddol bwysig.

Mae mynd yn hŷn yn gyfle i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i chi, ac mae MOT canol oes yn lle da i ddechrau.

Efallai eich bod wedi bod yn bwriadu mynd i’r afael â’ch cynlluniau pensiwn, edrych i mewn i weithio’n wahanol neu wneud yn siŵr eich bod yn gofalu am eich iechyd?

Mae’r MOT canol oes yn becyn o gymorth sy’n rhoi mynediad i chi i ganllawiau proffesiynol ac annibynnol am ddim i’ch helpu gyda chynllunio pensiwn, opsiynau gweithio a chadw’n iach.

Defnyddiwch y dolenni isod i wirio ble rydych chi nawr gyda’ch arian, gwaith ac iechyd a gweld a yw’ch canlyniadau’n cyd-fynd â’r hyn rydych ei eisiau yn y dyfodol.

Eich arian

Eich swydd

Eich iechyd a’ch lles

Eich arian

A fydd eich ymddeoliad a gewch yr ymddeoliad rydych ei eisiau? A yw eich cynlluniau ar y trywydd iawn?

Gwiriwch eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein i ddarganfod faint y gallech ei gael a phryd y gallwch wneud cais amdano. Mae Pensiwn y Wladwriaeth newydd llawn tua £9,100 y flwyddyn, ond gall eich un chi fod yn fwy neu’n llai, gan ei fod yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn rhoi cyngor ar bensiynau gweithle a phersonol. Ac, os ydych yn hunangyflogedig, gallwch gael MOT canol oes unigol am ddim i gefnogi’ch cynllunio ar gyfer ymddeoliad.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn darparu cyngor am ddim ar bob mater ariannol, gan gynnwys cyfrifiannell pensiynau, lle gallwch gyfrifo faint sydd ei angen arnoch ar gyfer ymddeoliad a chynllunio sut i gyrraedd yno.

Os ydych chi’n 50 oed neu drosodd, a bod gennych bensiwn personol neu bensiwn gweithle, gall Pension Wise eich helpu i wneud synnwyr o’ch opsiynau. Trefnwch ar-lein neu ffoniwch 0800 138 3944 i drefnu eich apwyntiad diduedd, am ddim.

Eich swydd

A fydd eich swydd bresennol yn addas i chi wrth i chi fynd yn hŷn?

Efallai y byddwch am arafu neu newid rolau, neu efallai bod gennych gyfrifoldebau gofalu. Darganfyddwch sut y gall gweithio’n wahanol fod yn bont dda i ymddeoliad.

Os ydych eisiau newid eich patrwm gwaith neu leihau eich oriau, mae gennych yr hawl i ofyn i’ch cyflogwr am drefniadau gweithio hyblyg. Siaradwch â’ch cyflogwr am sut y gallant helpu.

Gall y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol eich helpu i gynllunio ymlaen llaw, p’un a ydych am aros yn eich swydd bresennol neu chwilio am rhywbeth hollol wahanol. Mae cymorth hefyd ar gael i’r sawl sydd yn yr Alban drwy Llywodraeth yr Alban a My World of Work, a drwy Gyrfa Cymru i’r sawl sy’n byw yng Nghymru.

Eich iechyd a’ch lles

A allai eich iechyd neu ofalu am eraill eich atal rhag gwneud eich gwaith wrth i chi fynd yn hŷn?

Gallwch gael awgrymiadau a chymorth gwych ar sut i aros yn iach trwy ymweld â gwefan One You. Mae cymorth hefyd ar gael i’r sawl sydd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae Carers UK yn cynnig gwybodaeth a chyngor arbenigol ac wedi’i deilwra os ydych yn gofalu am rywun ac yn ansicr sut i gydbwyso’ch cyfrifoldebau gyda gwaith. Gallant gynnig help ar-lein a dros y ffôn.

Gall gwirfoddoli gynnig cyfle i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned neu roi cyfle i ddatblygu sgiliau newydd. Darganfyddwch ragor am wirfoddoli gyda Chyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol. Mae cymorth ar gael i’r awl sydd yn yr Alban drwy SCVO a Volunteer Scotland, ac i’r saw sydd yng Nghymru drwy WCVA, ac i’r sawl sydd yng Ngogledd Iwerddon drwy NICVA.

Gawsoch chi hyd i’r hyn roeddech yn chwilio amdano? Hoffem glywed eich adborth.