Mae Fujitsu yn hyrwyddo cynllunio am ymddeoliad


Mae Fujitsu wedi bod yn cyfathrebu pwysigrwydd pensiynau a chynllunio am ymddeoliad i’w gweithwyr.

Darganfyddwch y camau y mae Nicola Elder, Rheolwr Pensiwn y DU ac Iwerddon, yn argymell i staff Fujitsu eu cymryd wrth feddwl am eu dyfodol. Gallwch hefyd ddarllen rhai awgrymiadau gan weithiwr Fujitsu, Steve Oliver.

Nicola Elder, Rheolwr Pensiwn y DU ac Iwerddon

“O safbwynt cyflogwr, mae angen i ni feddwl am sut y gallwn sicrhau bod pobl yn cynilo ac yn meddwl am ymddeoliad, a rhoi i bobl yr hyn sydd ei angen arnynt i wneud hyn.

“Gall ymddeol deimlo fel ei fod yn bell i ffwrdd ond mae angen i chi ddechrau meddwl amdano yn gynnar. Meddyliwch am gynilion ymddeoliad fel incwm gohiriedig er mwyn i chi allu fforddio’r safon byw rydych chi am ei gael ar ôl ymddeol.

“Mae angen i ni sicrhau bod pobl yn deall pensiynau gweithle. Rydych yn talu eich arian i mewn, ac mae eich cyflogwr yn gwneud hefyd, felly mae’n rhan allweddol o’ch pecyn gwobrwyo.

“Fy mhrif awgrym yw cadw llygad ar ble mae popeth. Dylech drin eich pensiwn fel unrhyw gynilion eraill; gofalwch amdano fel eich cyfrif banc a gwnewch yn siŵr ei fod yn gwneud yr hyn rydych ei eisiau.

“Adolygwch eich cynilion ymddeoliad o leiaf yn flynyddol, fel eich bod yn cael yr incwm ymddeoliad rydych ei eisiau.”

Pensiynau gweithle

Steve Oliver, Rheolwr Sicrwydd a Chydymffurfiaeth

“Efallai y byddwch yn meddwl bod ymddeol yn bell i ffwrdd, ond po gynharaf y byddwch yn cynllunio, y mwyaf o hyder y bydd gennych y gallwch fodloni’ch disgwyliadau ymddeoliad.

“Hyd yn oed gyda swm Pensiwn y Wladwriaeth newydd, os ydych eisiau byw’n gyfforddus ar ôl ymddeol, mae angen i chi feddwl am ba ddarpariaeth pensiwn ychwanegol y gallwch ei wneud drwy gydol eich bywyd gwaith.  

“Wrth i mi fynd i fy 50au, roedd ychwanegu at fy narpariaeth ymddeoliad yn gwneud synnwyr, gan nad oeddwn bellach gyda’r straen ariannol o fagu plant ifanc na thalu morgais.

“Fe wnes i ymrestru ar wefan gov.uk i wirio fy Mhensiwn y Wladwriaeth, ac erbyn hyn mae gennyf olwg glir ar beth fydd cyfanswm fy incwm pensiwn yn edrych fel pan fyddaf yn ymddeol.

“Byddaf yn edrych i ymddeol pan fyddaf yn 62 neu 63 oed a’r cynllun yw mynd i deithio. Fydda i ddim wedi cael ymddeoliad gwastraffus ond byddaf wedi cynilo i sicrhau fy mod yn gallu mwynhau ychydig o wyliau braf.”

Cael mwy ar gyfer ymddeoliad