Pensiwn y Wladwriaeth

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn daliad rheolaidd gan y llywodraeth pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Cyfradd lawn Pensiwn newydd y Wladwriaeth yw  £203.85 yr wythnos, sydd dros £10,600 y flwyddyn. Fodd bynnag, mae’r swm a gewch yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol dros eich bywyd gwaith, felly gallai’r swm a gewch fod yn wahanol i hyn.

Ewch i Gwirio Eich rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth i ddarganfod faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael a phryd y gallwch ei gael. 

Gwirio eich rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth

Pensiynau gweithle

Mae pensiwn gweithle yn ffordd i chi a’ch cyflogwr wneud cyfraniadau i’ch cynilion ymddeoliad. Wrth i chi dalu i mewn i’ch pensiwn, felly hefyd mae eich cyflogwr.

Mae pensiynau gweithle yn cael eu trefnu gan eich cyflogwr, ac os ydych yn gymwys, byddwch yn cael eich cofrestru’n awtomatig, sy’n golygu bod canran o’ch cyflog yn cael ei roi yn y cynllun pensiwn bob diwrnod cyflog. Efallai y byddwch hefyd yn gallu ychwanegu at eich cyfraniadau pensiwn bob tro y cewch eich talu. Siaradwch â’ch cyflogwr i weld a yw hwn ar gael i chi.

Mae rhai pensiynau gweithle yn gynlluniau pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio. Os ydych mewn cynllun pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio, byddwch yn cael datganiad bob blwyddyn gan y darparwr pensiwn yn dweud wrthych faint rydych wedi’i gynilo iddo, a’r hyn y gallech ei gael os byddwch yn parhau i gynilo i mewn iddo.

Darganfyddwch fwy am bensiynau gweithle

Darganfyddwch gronfeydd pensiwn gweithle sydd wedi’u colli

Drwy newid swyddi, gall fod yn hawdd colli golwg ar eich cronfeydd pensiwn gweithle, a hyd yn oed danamcangyfrif, neu oramcangyfrif, faint sydd ynddynt. Un o gamau syml cynllunio ar gyfer ymddeoliad yw deall beth sydd gennych yn barod, ac mae rhai cynlluniau pensiwn yn caniatáu i chi gyfuno pensiynau gweithle’r gorffennol i mewn i un gronfa bensiwn.

Os oes gennych chi sawl cronfa bensiwn, ystyriwch a yw’n gwneud synnwyr i ddod â hwy at ei gilydd. Ewch i HelpwrArian i gael mwy o wybodaeth am sut i drosglwyddo hen gynilion pensiwn i’ch cynllun presennol.

Defnyddiwch y Gwasanaeth Olrhain Pensiynau i ddechrau olrhain pensiynau sydd ar goll.

Olrhain pensiynau sydd ar goll

Pensiynau Personol

Pensiynau personol yw pensiynau rydych yn eu trefnu eich hun. Ewch i GOV.UK i gael mwy o wybodaeth am bensiynau personol.

Dysgwch fwy am bensiynau personol